ŞENLENDİRME ÇALIŞMALARI


YİĞİTLİK MEYDANLARI
KARDEŞLİK HALKALARI

Hamilik Okulu bünyesinde öğrenciler ve mezunlar tarafından yürütülen sosyal projeler “Şenlendirme Çalışmaları” olarak adlandırılmaktadır.

Her bir şenlendirme çalışması, bir “yiğitlik meydanı”, bir “kardeşlik halkası”dır.


ŞENLENDİRME

“Şenlendirme” kelimesi, Selçuklu ve Osmanlı tarihi çalışan akademisyenlerin,  toplumsal hayatın özellikle vakıflar ve tekke-zaviyeler ile ilişkili sosyolojik boyutunu anlatan orijinal metinlerde oldukça sık bir şekilde karşılaştıkları, aşina oldukları bir kelimedir. Ancak kelimenin adeta zımnen kavramsallaştığı akademik çalışma ise, şüphesiz Ömer Lütfi Barkan’ın meşhur “Kolonizatör Türk Dervişleri” isimli makalesidir.[1]

Barkan’ın gerek kendi ifadeleri ve gerekse kaynaklardaki orijinal belgelerden doğrudan alıntılamış olduğu cümleler içinde geçen “şenlendirme” kelimesinde, “inanç” ile “iktisadi hareket”, (ya da gayesi “inanç” olan iktisadi hareket), adeta iç içe, bir arada ve birlikte kodlanmakta ve böylece adeta yeni bir terkibe ulaşılmaktadır. Bu kelime, şenlendirme, alelumum manasıyla Tevhid inancı’nı (ve bu inanç’ın bir yorumu olarak “Anadolu İslam  Tasavvuru’nu) gaye edinen iktisadi ve toplumsal hareketi açıklamaktadır.

Böyle bir “farkında olma” idraki ile proses edilen gelişme, kültürün sadece maddi-fiziki boyutlarını değil; aynı zamanda “manevi” yönlerini de inşa etmektedir. Medeniyet ve kültür, böylece, maddi ve manevi boyutlarının her ikisiyle birlikte, dengeli bir şeklide, denge şiarı  üzerine doğmakta ve mütemadiyen, denge idraki ile gelişmektedir.

Böyle bir tasavvurla ve mütemadiyen “denge” idrakiyle beslenen “şenlendirme” faaliyetleriyle sosyoloji, beşer ve varlık, İslam’a (vahdet ve barışa; sükunet ve huzurun olduğu yeni bir denge noktasına), yani varoluş keyfiyeti daha “insani” olan yeni bir sentez’e kavuşmaktadır.

Bu senteze ulaşırken, şenlendirme kelimesinin etimolojisinin ihata ettiği mâna, ve kelimenin kullanışlı ve fonksiyonel olması, şüphesiz oldukça belirleyicidir. Nitekim kelimenin kökenleri incelendiğinde, kelimenin sadece ihata etmekte olduğu “mana”nın değil, aynı zamanda “etimolojisi”nin de diğer benzer kavramlara olan üstünlüğü hemen farkedilmektedir. Şöyleki;

  • Farsça bir isim olarak “şen” kelimesinden türetilen bu fiilin isim olarak manası, göze ve gönle hoş görünen hal[2] anlamına gelmektedir. Bu yönüyle bu kadim kelimenin, “göz” ile maddi olan bu dünya hayatını; ve “gönül” ile de manevi olan öteki (gerçek) hayatı birlikte kavradığını; ve bir fenomen olarak ortaya çıktığında ise, sadece birine değil, her iki hayat tasavvuruna da “hoş” gelen durumu (varoluş halini, keyfiyetini) tarif etmek üzere kullanıldığını söyleyebiliriz.

    Buradan hareketle, “şen” den türeyen bir fiil olarak “şenlendirme”, insanın hem bu dünya hayatını (yani, göz ile sembolize edilen maddi hayatını) ve hem de öteki hayatını (yani, gönül ile sembolize edilen manevi hayatını), her ikisini birden aynı anda, “hoş”, arzu edilir, kabul edilir, murad edilir bir hale getirebilmek amacıyla yapılan faaliyetler olarak anlaşılmaktadır. 

Filhakika, Osmanlı devletinin kuruluş şartlarının incelendiği Barkan makalesinde; ve gerekse bu makalede kaynakça olarak istifade edilen yüzlerce yıllık orijinal belgelerde oldukça sık bir şekilde geçen bu kadim kelime sadece “kuruluş” aşamasını değil, aynı zamanda, maddi ve manevi unsurlarıyla beraber medeniyetin daha sonraki oluşum ve gelişim aşamalarını; ve bu aşamalardaki sosyolojiyi de ihata etmektedir. 


[1]Ömer Lütfi Barkan, “İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler”, Vakıflar Dergisi, s.II, Ankara, 1942, s.279-304.; Nitekim Ahmed Kala, İslam Medeniyeti Ansiklopedisi’nde (www.İslampedi.org.), gerek Osmanlı öncesi ve gerekse Osmanlı’nın kuruluş ve gelişme dönemlerini de ihtiva etmek üzere, vakıflar ve zaviyeler aracılığıyla yapılan “şenlendirme” hareketlerini “Vakıflar Aracılığıyla Şenlendirme” başlığı altında yayınlamaya devam etmektedir. Mütevazi bir akademik girişim olarak bu kavram, Kala’nın kurucu başkanı olduğu Vakar (Vakıf Araştırmaları Merkezi) tarafından İ.Ü.’nde 28 Ocak 2013 yapılan “Vakıflar Aracılığı ile Şenlendirme” konulu sempozyumda kullanılmıştır (bkz. www.vakar.org.).

[2]Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Kitabevi, Ankara, s. 989.


YİĞİTLİK MEYDANLARI

Yiğitlik Meydanı”, insanlığın ve insanlık faziletlerinin, değerlerinin arandığı; şenlendirme faaliyetlerinin icra edildiği, sosyal çalışma sahası, alanıdır. Bu manada sadece yürütülen şenlendirme projeleri için değil; beşer ve varlığın her na-tamam halini (yoksunluk ve yoksulluk durumunu), insani keyfiyeti daha yüksek olan bir hayata taşımak (yükseltmek, yüceltmek, “iyi”leştirmek, “Birliğe-vahdete; barış ve adalate” doğru bütünleştirmek, tamamlamak) üzere girişilen her mücadele alanı (coğrafi bölge ya da mahal), “Yiğitlik Meydanı” olarak kodlanmaktadır.

Yiğitlik Meydanlarının yönetim yapısı, klasik dikey hiyerarşiden farklı olarak “Halka” organizasyon modelini esas almaktadır. “Halka” modeline göre organize olan üyeler eşit söz hakkına sahip olmakla beraber, üyelerin rollerinin belli periyotlarda değiştirilmesi ile organizasyondaki bilgi ve motivasyonun yenilenmesi sağlanmaktadır.

Bu yol ve yöntem ile insanlık dışı her şeye karşı bir zırh görevi teşkil edecek kardeşlik halkalarının kurulması amaçlanmıştır.

2008 yılından bu yana “Vefa“, “Afrika“, “Selam“, “Şefkat“, “Şen Kubbe“, “Cihannüma” Yiğitlik Meydanları kurulmuştur. Yiğitlik Meydanlarının sayıları her geçen yıl artmaktadır. 2015 yılı itibariyle 6 yiğitlik meydanı, yaklaşık 120 gönüllüsüyle bir çok insanın hayatında dokunmakta, iyiliği çoğaltmaktadır. Meydanlarımızdan güncel haberler için Meydan Haberleri sayfamızı inceleyebilirsiniz.


KARDEŞLİK HALKALARI

Halka, faaliyet gösterilecek yiğitlik meydanında yer alan gönüllü yiğitler tarafından kurulur ve “kardeşlik” bağlarıyla birbirine bağlanmayı (kardeşleşmeyi) “murad” edinen üyelerden oluşur. Üye alımında Hamilik Okulu Vakfı Hamilik Okulu Programı müfredatının ilk kademesi olan Mesleki Bilinç Komisyonu’na katılmak şartı aranır. Halka’nın esas gayesi ve niyeti, O’nun rızasını kazanmak üzere, hayırlı ve iyi işler/faaliyetler yapmaktır. Bu gaye ve niyet ile icra edilecek faaliyetlerin temel söylemi, “insanı” (ve varlığı) kıymetlendiren bir dil ve üslup üzerinedir. Muhtevası her ne olursa olsun, siyasi, politik veya herhangi bir felsefi söylem kabul edilemez. Halka’nın söylem üslubu, tevazu, nezaket ve saygı üzerinedir; asla nobran, buyurgan, egoist, bencil, kibirli, dayatmacı, aşırı ısrarcı ve cedelci değildir, olmamalıdır. Her halka ilke olarak minimum 11 “yiğit”den oluşur; yiğitlerin nitelikleri, aynı zamanda Hamilik Okulu’na kabul nitelikleridir. Herhangi bir dünya görüşü üzerinden ötekileştirmeye asla müsaade etmeyen bu “kabul”ün gerekleri olarak, din, dil, statü, cinsiyet vd farklılıklar, esas itibariyle Halkanın zenginliği, birliği, birliğindeki çeşitlilik olarak görülür.

Halkanın her üyesi, ahsen-i takvim ve eşref-i mahlukat olan insan varlığını temsilen, ontolojik olarak birbirine eşit’dir. Tıpkı geometrik bir şekil olarak “halka”nın, bir başlangıç ve son noktasının tarif edilemeyeceği, ya da her noktasının bir diğerine müsavi olduğu gibi…

Bir halkadan başka halkaların doğması da mümkündür. Bir halka üyesi başka bir insanlık davası çevresinde, yanına başka üyeler alarak, başka bir halka kurabilir. Yiğitlik Meydanları (İnsanlık Projeleri) ile uyguladığımız halka tipi organizasyon modeli, farklı insanlık davaları çevresinde kardeşlik bağları ile birine bağlı insanların, insanlıklarını keşfetmeleri ve günümüzde unutulan ve kaybolan insanlığı tekrar ihya edebilmeleri gayesini taşımaktadır.


attorney-thumbnail

GÖNÜL KÖPRÜSÜ YİĞİTLİK MEYDANI

“2017 yılında, Şırnak-Cizre ilçemizde bulunan 32 ortaokul öğrencimiz ve 20′…
attorney-thumbnail

TEBESSÜM YİĞİTLİK MEYDANI

“2016 yılında kurulan Tebessüm Yiğitlik Meydanı, 3 ailemiz ve 12…
attorney-thumbnail

AFRİKA YİĞİTLİK MEYDANI

“2009 yılında Sierra Leone’nin Port Loko şehrinin Dibia bölgesinde çeltik…
attorney-thumbnail

HEMDEM YİĞİTLİK MEYDANI

“Suriyeli aileler ile Türkiye’li Üniversite Öğrencilerinin Gönül Bağı”
attorney-thumbnail

VEFA YİĞİTLİK MEYDANI

“İstanbul Vefa semtinden başlayan bir borç ödeme ve vefakârlık yolculuğudur.”
attorney-thumbnail

SELAM YİĞİTLİK MEYDANI

“Ailelerin kardeşleştiği, herkesin kendi üzerine düşen borcu ödemek için gönül…
attorney-thumbnail

ŞEFKAT YİĞİTLİK MEYDANI

“Uluslararası Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi ve Hamilik Okulu…
attorney-thumbnail

SEHÂ BOSNA YİĞİTLİK MEYDANI

“Bu çalışmaların ana gayesi birlik, beraberlik ve hoşgörüyü ulaşabildiğimiz tüm…