VEFA YİĞİTLİK MEYDANI

“İstanbul Vefa semtinden başlayan bir borç ödeme ve vefakârlık yolculuğudur.”


Vefa Yiğitlik Meydanı, 2007 yılında Hamilik Okulu Vakfı’nda bir araya gelmiş gönüllülerin başlattığı bir “şenlendirme” çalışmasıdır.

Şenlendirme çalışmasında faaliyet gösteren halkanın adı, Vefa Halkası’dır. Halka’nın faaliyet alanı İstanbul’un Vefa semti olmakla beraber sonrasında İstanbul’un çeşitli semtlerine genişlemiştir.

Vefa Yiğitlik Meydanında 23 aile, ailelerin çocukları olan 40 öğrenci ve yine 40’dan fazla Hamilik Okulu gönüllüsü kardeşleşmiştir.

Vefa Yiğitlik Meydanında gerçekleştirilen faaliyetler “Kardeş Aile” şenlendirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Vefa Yiğitlik Meydanı, Hamilik Okulu Vakfı’nın ilk kardeş aile şenlendirme çalışmasıdır.

“Kardeş Aile” şenlendirme projesi genç insanlara, Yaratıcı’ ya karşı yerine getirmeleri gereken  mükellefiyetlerini, “insan olmayı”, insanın bütün bir varlık alemi içerisinde her şeye karşı sorumlu ve mükellef olduğunu, yani “borçlu” olduğunu hatırlatmayı amaçlamaktadır.

Geçmişimize ait olan “Fütüvvet, Ahilik ve Hamilik” hülasa “Birlik ve Kardeşlik” kültürünü yeniden güncelleyerek; paylaşma, yardımlaşma ve fedakârlığı; ihsan, isar ve feta’yı; toplumsal bağ ve dokunun sağlamlaştırılması için vazgeçilmez olarak gören Yiğitlik Meydanı çalışmaları, hiçbir karşılık beklemeksizin “iyilik” yapabilmeyi başta kendi üyeleri olmak üzere bütün proje paydaşlarına hatırlatmayı gaye edinir; ve bunun yeniden modellenmesi için uğraş verir.

“Kardeş Aile” şenlendirme projesinde yer alan proje paydaşları arasındaki ilişki sadece seçilen kardeş aile ile Halka üyeleri arasında değil; aynı zamanda Halka üyelerinin kendi aralarında da, “kayd-ı hayat=ömür boyu” şartıyla; hayatı birlikte ve beraberce kardeşleşerek (ve paylaşarak) yaşama idraki ile sürdürülür.

Nihai hedef, projenin istikamet ve vizyonu, halkanın hem kendi üyeleri ve hem de ilgilenilen ailenin fertleri arasındaki kardeşleşmenin imkanlar dahilinde gerçekleştirilebilmesi, ve böylece bir geleneğin yeniden “ihya” edilmesi, diriltilmesidir.

Bu genel hedefin yanı sıra çalışmanın “Alan” hedefleri ile ilgili olarak şunlar söylenilebilir:

– İlgilenilen öğrenci kardeşlere, projenin operasyonel aşaması boyunca eğitim desteği vermek.

– İlk aşamadan sonra, bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeye hak kazanan kardeş öğrencileri, eğer branşları uygunsa, Hamilik Okulu’na davet etmek; branşları uygun değilse, öğrenim görmekte oldukları meslek ile ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarına yönlendirmek.

– Bir yükseköğretim kurumunu kazanamayan kardeş öğrencilerin, kabiliyetleri ile ilgili bir mesleğe yönelmelerine yardımcı olmak.

– Her halükarda ilgilenilen bütün kardeş öğrencilerin, ileride meslek hayatına atıldıklarında, ahilik kültürüne uygun “meslek ahlakı”na ve “mesleğinin adamı” bilincine sahip olmalarına destek olmak.

– İlgilenilen ailelerin yaşamakta oldukları düşkünlük ve yoksunlukları (sosyoekonomik ve kültürel sorunları) dert edinerek bunları imkânlar ölçüsünde rahatlatmak; bu konuda azme değer gayreti seferber etmek.

Vefa Yiğitlik Meydanı Şenlendirme Çalışmasının süresi, yukarıda da bahsi geçtiği üzere kardeşliğin bir süresi olmaması hasebiyle ömür boyudur; kayd-ı hayat şartıyladır.

Yiğitlik Meydanı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri “Kardeş Öğrencilere Yönelik Faaliyetler” ve “Ailelere Yönelik Faaliyetler” olarak iki başlık altında toplayabiliriz.

Kardeş öğrencilere yönelik faaliyetler kapsamında; dersler, derse yardımcı kaynaklar, kardeş öğrenci-hami görüşmeleri, sosyal ve kültürel organizasyonlar, ahlaki ve kültürel gelişim seminerleri, geziler ve piknik etkinlikleri yer almaktadır.

Kardeş ailelere yönelik faaliyetler; yıllık planlı aile ziyaretleri, sosyal yardımlar ve ziyaretler sonucunda ihtiyaç olması durumunda halkanın gayreti ve imkânları ölçüsünde yapılacak yardımlar olarak özetlenebilir.