TEBESSÜM YİĞİTLİK MEYDANI

“2016 yılında kurulan Tebessüm Yiğitlik Meydanı, 3 ailemiz ve 12 gönüllümüzün kardeşleştiği bir meydandır.”


Tebessüm Yiğitlik Meydanı, 2016 yılında Hamilik Okulu Vakfı’nda bir araya gelmiş gönüllülerin başlattığı bir “şenlendirme” çalışmasıdır.

Şenlendirme çalışmasında faaliyet gösteren halkanın adı, Tebessüm Halkası’dır. Halka’nın merkezi ve faaliyet alanı İstanbul-Anadolu yakasıdır. Tebessüm Yiğitlik Meydanında 3 ailemiz ve 12 gönüllümüz kardeşleşmiştir.

Tebessüm Yiğitlik Meydanında gerçekleştirilen faaliyetler “Kardeş Aile” şenlendirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerdir.

“Kardeş Aile” şenlendirme projesi genç insanlara, Yaratıcı’ ya karşı yerine getirmeleri gereken mükellefiyetlerini, “insan olmayı”, insanın bütün bir varlık âlemi içerisinde her şeye karşı sorumlu ve mükellef olduğunu, yani “borçlu” olduğunu hatırlatmayı amaçlamaktadır.

Geçmişimize ait olan “Fütüvvet, Ahilik ve Hamilik” hülasa “Birlik ve Kardeşlik” kültürünü yeniden güncelleyerek; paylaşma, yardımlaşma ve fedakârlığı; ihsan, isar ve feta’yı; toplumsal bağ ve dokunun sağlamlaştırılması için vazgeçilmez olarak gören Yiğitlik Meydanı çalışmaları, hiçbir karşılık beklemeksizin “iyilik” yapabilmeyi başta kendi üyeleri olmak üzere bütün proje paydaşlarına hatırlatmayı gaye edinir ve bunun yeniden modellenmesi için uğraş verir.

“Kardeş Aile” şenlendirme projesinde yer alan proje paydaşları arasındaki ilişki sadece seçilen kardeş aile ile Halka üyeleri arasında değil; aynı zamanda Halka üyelerinin kendi aralarında da, “kayd-ı hayat=ömür boyu” şartıyla; hayatı birlikte ve beraberce kardeşleşerek (ve paylaşarak) yaşama idraki ile sürdürülür.

Nihai hedef, projenin istikamet ve vizyonu, halkanın hem kendi üyeleri ve hem de ilgilenilen ailenin fertleri arasındaki kardeşleşmenin imkânlar dâhilinde gerçekleştirilebilmesi ve böylece bir geleneğin yeniden “ihya” edilmesi, diriltilmesidir.

Bu genel hedefin yanı sıra çalışmanın “Alan” hedefleri ile ilgili olarak şunlar söylenilebilir:

– İlgilenilen öğrenci kardeşlere, projenin operasyonel aşaması boyunca eğitim desteği vermek.

– İlgilenilen ailelerin yaşamakta oldukları sosyoekonomik ve kültürel sorunları dert edinerek bunları imkânlar ölçüsünde rahatlatmak; bu konuda azme değer gayreti seferber etmek.

Tebessüm Yiğitlik Meydanı Şenlendirme Çalışmasının süresi, yukarıda da bahsi geçtiği üzere kardeşliğin bir süresi olmaması hasebiyle ömür boyudur; kayd-ı hayat şartıyladır.

Yiğitlik Meydanı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri “Kardeş Öğrencilere Yönelik Faaliyetler” ve “Ailelere Yönelik Faaliyetler” olarak iki başlık altında toplayabiliriz.

Kardeş öğrencilere yönelik faaliyetler kapsamında; kardeş öğrenci-hami görüşmeleri, sosyal ve kültürel organizasyonlar, ahlaki ve kültürel gelişim seminerleri, geziler ve piknik olarak özetlenebilir.

Kardeş ailelere yönelik faaliyetler; yıllık planlı aile ziyaretleri, sosyal yardımlar ve ziyaretler sonucunda ihtiyaç olması durumunda halkanın gayreti ve imkânları ölçüsünde yapılacak yardımlar olarak özetlenebilir.