SELAM YİĞİTLİK MEYDANI

“Ailelerin kardeşleştiği, herkesin kendi üzerine düşen borcu ödemek için gönül verdiği hayır tezgâhı.”


S

Selam Yiğitlik Meydanı, 2013 yılında faaliyetlerine başlamış “şenlendirme” çalışmasıdır.

Şenlendirme çalışmasında faaliyet gösteren halkanın adı, Selam Halkası’dır. Halka’nın merkezi ve faaliyet alanı İstanbul-Gaziosmanpaşa ilçesidir. Selam Yiğitlik Meydanında 5 ailemiz ve 16 gönüllümüz kardeşleşmiştir.

Selam Yiğitlik Meydanında gerçekleştirilen faaliyetler “Kardeş Aile” şenlendirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerdir.

“Kardeş Aile” şenlendirme projesi genç insanlara, Yaratıcı’ ya karşı yerine getirmeleri gereken  mükellefiyetlerini, “insan olmayı”, insanın bütün bir varlık alemi içerisinde her şeye karşı sorumlu ve mükellef olduğunu, yani “borçlu” olduğunu hatırlatmayı amaçlamaktadır.

Geçmişimize ait olan “Fütüvvet, Ahilik ve Hamilik” hülasa “Birlik ve Kardeşlik” kültürünü yeniden güncelleyerek; paylaşma, yardımlaşma ve fedakârlığı; ihsan, isar ve feta’yı; toplumsal bağ ve dokunun sağlamlaştırılması için vazgeçilmez olarak gören Yiğitlik Meydanı çalışmaları, hiçbir karşılık beklemeksizin “iyilik” yapabilmeyi başta kendi üyeleri olmak üzere bütün proje paydaşlarına hatırlatmayı gaye edinir; ve bunun yeniden modellenmesi için uğraş verir.

“Kardeş Aile” şenlendirme projesinde yer alan proje paydaşları arasındaki ilişki sadece seçilen kardeş aile ile Halka üyeleri arasında değil; aynı zamanda Halka üyelerinin kendi aralarında da, “kayd-ı hayat=ömür boyu” şartıyla; hayatı birlikte ve beraberce kardeşleşerek (ve paylaşarak) yaşama idraki ile sürdürülür.

Nihai hedef, projenin istikamet ve vizyonu, halkanın hem kendi üyeleri ve hem de ilgilenilen ailenin fertleri arasındaki kardeşleşmenin imkanlar dahilinde gerçekleştirilebilmesi, ve böylece bir geleneğin yeniden “ihya” edilmesi, diriltilmesidir.

Bu genel hedefin yanı sıra çalışmanın “Alan” hedefleri ile ilgili olarak şunlar söylenilebilir:

– İlgilenilen öğrenci kardeşlere, projenin operasyonel aşaması boyunca eğitim desteği vermek.

– İlgilenilen ailelerin yaşamakta oldukları sosyoekonomik ve kültürel sorunları dert edinerek bunları imkânlar ölçüsünde rahatlatmak; bu konuda azme değer gayreti seferber etmek.

Selam Yiğitlik Meydanı Şenlendirme Çalışmasının süresi, yukarıda da bahsi geçtiği üzere kardeşliğin bir süresi olmaması hasebiyle ömür boyudur; kayd-ı hayat şartıyladır.

Selam Meydanı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri “Kardeş Öğrencilere Yönelik Faaliyetler” ve “Ailelere Yönelik Faaliyetler” olarak iki başlık altında toplayabiliriz.

Kardeş öğrencilere yönelik faaliyetler kapsamında; kardeş öğrenci-hami görüşmeleri, sosyal ve kültürel organizasyonlar, ahlaki ve kültürel gelişim seminerleri, geziler ve piknik etkinlikleri yer almaktadır.

Kardeş ailelere yönelik faaliyetler; yıllık planlı aile ziyaretleri, sosyal yardımlar ve ziyaretler sonucunda ihtiyaç olması durumunda halkanın gayreti ve imkânları ölçüsünde yapılacak yardımlar olarak özetlenebilir.