HAMİLİK OKULU PROGRAMI


Hamilik Okulu, üniversite öğrencilerinin, öğrenim görmekte oldukları branşlarda “pratik” yönlerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla geliştirilen , 4 yıllık (4 Kademe) tamamlayıcı bir eğitim programıdır. Programa kabul edilen öğrenciler, üniversitelerin daha ziyade İşletme, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisiyar Mühendisliği ve benzer disiplinlerinden seçilmektedir.

Programa her yıl, vakıf kontenjanı dışında 40 öğrenci kabul edilmektedir. Kabüller, başvuru ve mülakat yöntemiyle yapılmaktadır. Öğrenci seçimlerinde “üniversite başarı puanı” ve “ahlaki ve insani değerler” konusundaki farkındalığın dışında, ırk, din, mezhep, cinsiyet ya da sosyal statü gibi kriterler dikkate alınmamaktadır.

Programda, yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken öğrencilere burs desteği sağlanmaktadır; oldukça kısıtlı sayıdaki burs imkanı ile Hamilik Programı, esas itibariyle bir “burs” destek programı değildir.

Eğitimler her kademede, alanında uzman profesyonel meslek insanları tarafından, haftada bir gün ve akşam saatlerinde olmak üzere, interaktif seminerler şeklinde verilmektedir. Seminerlerde aynı zamanda öğrencinin “ahlaki ve insani değerler” konusundaki farkındalığının arttırılması amaçlanmaktadır.

4 yıllık eğitim süresi boyunca öğrenciden, seminerlerin en az % 70’ine devam etmesi talep edilmektedir. Bunun dışında öğrenciden beklenilen, eğitim programına karşı olan “edeb ve ciddiyet” tutumlarını devam ettirmeleridir.
Birinci kademenin sonunda yukarıdaki şartları yerine getirerek ikinci kademeye geçmeye hak kazanmış öğrencilere “kişilik envanter testi” uygulanmakta, ve hem bu testin ve hem de “rehber eğitmenler”in kanaatlerine bağlı olarak, ilgili öğrenciye “Hami” ataması yapılmaktadır. Hami’ler daha ziyade ilgili öğrencinin mesleki branşına bağlı olarak seçilmekte ve sözkonusu eşleşmenin uygunluğu, (özellikle ilk yıl), programdaki “Hamilik Ofisi” tarafından izlenmektedir.

Hami, 4 yıllık eğitim programı boyunca, öğrencisi ile ilişkisini, meslek hayatı dahil hayatın her alanını ilgilendiren konular hakkında olmak üzere düzenli görüşmeler halinde devam ettirir. Öğrencinin üniversiteden ve aynı zamanda da Hamilik Programından mezun olmasını müteakip, hamilik ilişkisi ve görüşmeleri, öğrencinin keyfiyetine (talebine ve tercihine) bağlı olarak yeni bir evreye girer. Üniversite sonrası bu yeni evrede “hamilik ilişkisi”, yine öğrencinin insiyatifinde olmak üzere “kayd-i hayat” şartıyla devam edebilir.

Hami, O’nun (cc) insana yüklediği hilafet vazifesinin öznesi olarak, insana ve alelumum manasıyla varlığa “borçlu” olan insandır. Öğrenci ise Hami’nin Allah’ın rızasını kazanmak gayesiyle seferber olduğu, “hayrın” ve “iyiliğin” bizatihi kendisidir.

Hamilik ilişkisinin bütün safhalarında, öğrencinin mesleğine, topluma ve hayata (varoluşa) karşı, “ahlak, ciddiyet ve edeb” keyfiyetini (halini) devam ettirmesi beklenir. Öğrencide bu “hal”in izlenebilmesi halinde, Hami’nin öğrencisini bırakma keyfiyeti yoktur. Öğrenci ise, hamilik ilişkisinin bütün safhalarında ilişkiyi devam ettirip ettirmemek konusunda serbest ve özgürdür. Bu çerçevede öğrenci’den beklenilen, sadece “edebli özgürlük” keyfiyetidir…

Programın ikinci yılından itibaren talep eden öğrencilere Hamilik Okulu Vakfında yürütülen “Şenlendirme” faaliyetlerinden herhangi birinde, ya da kendi geliştirecekleri bir sosyal (insani) projede görev alabilme imkanı sağlanmaktadır. Programın kökündeki “ahilik ve fütüvvet” felsefesinden neşet eden ve yiğitlik meydanları olarak isimlendirilen bu çalışmalar ile, insani ve toplumsal meseleler karşısında öğrencinin “borçlu olma idraki”ni kazanması, ve böylece kendisini geliştirmesi amaçlanmaktadır (“Şenlendirme” ve “Yiğitlik Meydanları” kavramları için bkz. site’deki bilgilendirmeler).

Program dördüncü yılın sonunda bir “mezuniyet şenliği” ile sona ermekte; ve kadim kültüre ithafen “çırak” olarak isimlendirilen mezunlar, talep etmeleri halinde vakfın ve programın değişik kademelerinde görev alabilmektedir.


1. Kademe

Mesleki Bilinç Kulübü – MBK

Mesleki Bilinç Kulubü ile öğrencilere “meslek” kavramı ile insanın “ontolojik varolma meselesi” arasındaki ilişkiyi kavramalarını sağlayacak seminerler verilmektedir. Bu çerçevede, hayatın ve varoluşun gayesinden başlayarak sorularla yapılan interaktif seminerlerde, nihayet “meslek bilinci”, “mesleğin ahlakı”, “mesleğinin adamı” ve “meslek aşkı” gibi kavramlara ulaşılmakta, ve öğrencinin bu konulardaki farkındalığının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

HaftaMüfredat
1Giriş I: Hamilik nedir?

2Giriş II: Hamilik nedir?

3Üniversite ve Varlığı Anlamak I

4Üniversite ve Varlığı Anlamak II

5Üniversite ve Varlığı Anlamak III
6Üniversite ve Varlığı Anlamak IV
7Evrenin Merkezindeki Varlık Olarak İnsan I
8Evrenin Merkezindeki Varlık Olarak İnsan II
9Evrenin Merkezindeki Varlık Olarak İnsan III
10İnsan’ın Varlık ve Eşya İle İlişkisi
11İnsan’ın Eşya’yı Faydalı Hale Getirme Vazifesi I
12İnsan’ın Eşya’yı Faydalı Hale Getirme Vazifesi II
13İnsan’ın Eşya’yı Faydalı Hale Getirme Vazifesinin Vasıtası Olarak Meslekler
14Kültür, Şehir ve Medeniyet Kavramları I
15Kültür, Şehir ve Medeniyet Kavramları II
16İnsan’ın Son Medeniyet’i I
17İnsan’ın Son Medeniyet’i II
18Anadolu İslam Tasavvuru I
19Anadolu İslam Tasavvuru II
20Tevhid İnancı ve Varlık Üzerine
21İktisat ve Makro Ekonomi Hakkında Bilgiler I
22İktisat ve Makro Ekonomi Hakkında Bilgiler II
23Makro Ekonomik Büyüklükler Hakkında Bilgilendirme I
24Makro Ekonomik Büyüklükler Hakkında Bilgilendirme II
25Şirketlerin Dünyası I
26Şirketlerin Dünyası II
27Üniversite ve Hayatınızın Anlamı

2. Kademe

Keşif ve İlham Kulübü – KİK

KİK bir keşif macerasıdır; “beni” keşfetmek maksadıyla çıkılan bir yolculuk… Bu kulüpte, kâşifliğe talip olanlar önce kendilerini keşfetmenin peşine düşerler. Kaşiflik bir ömür sürebilir ama keşfe hazırlık 14 haftalık bir program kapsamında yapılır. Haftada bir kez yapılan programda bir yandan en güncel halleriyle, dünyaca kabul görmüş kaynaklardan keşfe ve inovasyona dair bilgiler aktarılırken bir yandan da bunların uygulamaları gerçekleştirilir. Doğudan batıdan tanınmış kaşiflerle başlayan süreç, beynin anatomisinin incelenmesi ve inovasyon ile devam eder. Kaşifin DNA ’sının analiz edilmesiyle tamamlanır.

HaftaMüfredat
1Açılış
2Keşfe Çıkarken
3Kaşifin El Kitabı I
4Kaşifler Nasıl Yaşamışlar?
5Kaşifin El Kitabı II
6Keşif Video Sunumları
7Konuk Kaşif – I
8İcat
9İnovasyon
10Konuk Kaşif – II
11Beynin Anatomisi
12Araştırma Konularının Sunumu
13Araştırma Konularının Sunumu
14Dönem Ödevi Değerlendirme
15Kaşifin DNA’sı: İlişkilendirme Uygulaması
16Kaşifin DNA’sı: “İlişkilendirme”
17Kaşifin DNA’sı: “Gözlemleme” & Bebek Gözüyle Gözlem
18Kaşifin DNA’sı: “Soru Sorma”
19Kaşifin DNA’sı: “İstişare Ağı Oluşturma”
20Duyguların Fotoğrafı ve Saha Gözlem Uygulaması Değerlendirmesi
21Kaşifin DNA’sı: “Deneyimleme”
22Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme)
23Ahlak ve Keşif
24Kapanış

Vakıf Hamiliği

Birinci kademede %70 ve üzerinde devam etmiş olan öğrenciler “vakıf hamileri” ile eşleştirilir. Vakıf hamileri öğrencileriyle bir dönem içerisinde en az iki yüz yüze görüşme yapar. Bu görüşmelerde hami ve öğrenci, birlikte, bir yandan öğrencinin yeteneklerini keşfetmeye çalışırken, diğer taraftan da öğrencinin kişilik ve mesleki gelişimine dönük çalışmalar yapılır.


3. Kademe

Pazarlama Meslek Komisyonu – PMK

Pazarlama Meslek Komisyonu (PMK) bir markanın uçtan uca tasarımının yolculuğudur; bu yolculuk insanın içgörüsünü keşfetmek ile başlar. İçgörü keşif sürecinde insanın bilinçaltındaki motivasyonlar ve duygu durumları, farklı ve özgün methodlar ile analiz edilir. Yolculuğumuz içgörü üzerine doğru ürün ya da hizmet konumlandırması ve marka tasarımı ile devam eder. Bu konumlandırmada ürün ya da hizmetin müşteri gözündeki fiyatı, müşteriye en ideal satış ve hizmet kanallarının tasarlanması gibi detaylar yer alır, marka tasarımında ise markanın tüm müşteri temas kanallarındaki iletişimi, müşterilerine her temas noktasında sunacağı deneyimin detayları teorik ve pratik uygulamalar ile desteklenir.

Yıl sonunda, öğrenciler tüm bilgi birikimlerini uygulamaya dökmek adına marka projelerini yaparlar. Bu projelerin daha verimli geçmesi için bazı dersler ile öğrenciler desteklenir. Bu dersler olası projelerin start-up’a dönüşebilmesi için start-up yönetimi, marka bütçelerinin gerçeği yansıtması için pazarlamacılar için finans, bir stratejiyi globalde ölçekleyebilmeleri için uluslararası pazarlama gibi konuları içerir.
Tüm bu tecrübelerden sonra öğrenciler kendi markalarını tasarlar ve marka çatısı altında ürün veya hizmetleri için bir pazarlama stratejisi oluşturur. Bu stratejiyi pazarlama kalfa ve ustalarının yer aldığı jürilere sunar. Jürilerin değerlendirmesi ile öğrencilere kendilerine yol gösterecek geribildirimler iletilir.

Tüm bu yolculukta pazarlamanın insan odaklı olması, ahlak ve mesleği en iyi şekilde icra etmenin tüm işlerimizde esas olması bizler için çok değerlidir. Bu sebeple insan ve ahlak, ahilik ve pazarlama temalı derslerimiz programımız içerisinde yer almaktadır. Bunun yanında Dijital Pazarlama, E-Ticaret, Uluslar Arası Pazarlama, Müşteri Deneyimi, Data Analitiği, CRM, Pazarlamada Fizibilite ve Bütçe Yönetimi gibi bir çok detay PMK içerisinde eğlenceli ve interaktif bir şekilde işlenir. Böylece bir yıllık PMK serüveni, keyifle geçirilen vakitlerle ve bu vakitlerde biriken bolca deneyim ve bilgi birikimi ile noktalanmış olur.

HaftaMüfredat
1Ders Seçimi + Isınma Uygulaması
2Pazarlama 101
3İçgörü
4Ürün Yönetimi
5Marka Yönetimi
6Marka Ödev ve Uygulaması
7Satış Yönetimi
8Dijital Pazarlama
9E-Ticaret / E-İhracat
10Start-Up
11Dijital Pazarlama+Start-Up+E-Ticaret Hakkında Uygulama Ödevi
12Uluslar Arası Pazarlama
13Uluslar ve Pazarlama
14Müşteri Deneyimi
15Data Analitiği ve CRM
16Pazarlamada Fizibilite ve Bütçe Yönetimi
17Dış Etkinlik – Sinema
18Proje Beklentileri
19Pazarlama ve Ahlak
20Ahilik ve Pazarlama
21Pazarlamada İkna ve Sunum
22Sunum Öncesi Soru Cevap
23Yıl Sonu Sunumları

Finans Meslek Komisyonu – FMK

Finans Meslek Komisyonu’nda (FMK), mesleği finans olan eğitmen rehberler, verdikleri uygulamalı seminerlerle, bir yandan finansın tarihçesi, ana oyuncular ve piyasa yapısı gibi konularda temel bir kuramsal çerçeve çizerken, bir diğer yandan da yeni gelişmekte olan finansal trendler ve araçlar hakkında öğrencilere “ufuk” kazandırmaya çalışmaktadırlar.

Rehberler aracılığı ile öğrencilerin sadece dinleyici olarak bilgi edindiği bir modelden ziyade, interaktif işlenen ve soru-cevap şeklinde vakaların analiz edildiği ve canlandırıldığı ders müfredatı işlenmektedir. Finans konusunda uzman ve sektörde söz sahibi eğitmen kadrosunun ve rehberlerin eşliğinde yürütülen bu komisyonumuzda finansal okuryazarlık, temel ekonomik göstergelerin yorumlanması, şirket ve banka finansal tablolarının okunması ve finansal gelecek tahayyülü inşa edilmeye çalışılmaktadır.

HaftaMüfredat
1Finansal Piyasalar ve Hamilik Okulu Felsefesi
2CFA Sertifikası ve Etik
3Ticari Bankacılık
4Katılım Bankacılığı
5Makroekonomik Göstergeler
6Türkiye İktisadına Dair Gözlemler
7Finansal Araştırmalar ve Şirket Değerlemeye Giriş
8Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim
9Uluslararası Finansal Kuruluşlar
10Ticaretin Finansmanı
11Finansal Tablolar Analizi
12Bütçe ve CFO
13Satınalma ve Birleşmeler (M&A)
14Yatırımcı İlişkileri
15Türev Ürünler ve Sabit Getirili Varlıklar
16Risk Yönetimi
17Portföy Yönetimi
18Öğrencilerin Şirket Değelendirme Projelerini Sunması

4. Kademe

İnsan ve Yönetim Komisyonu – İYK

İnsan ve yönetim komisyonu hamilik okulu öğrencilerimizin mesleğe başlamadan önceki son komisyonları ve 4 yıllık hamilik okulu eğitiminin son dönemi olması itibariyle bu dönemde yönetime dair derslere ağırlık verilmektedir. Bunun yanında öğrencilerimizin mesleğe başladıkları dönemde karşılaşabilecekleri; problem çözümü, kriz yönetimi, kariyer planlama, dijitalleşme, karar verme, meslek ahlakı gibi çeşitli alanlarda eğitimler organize edilmektedir. Böylece mezunlarımızın iş hayatına başladıklarında ihtiyaçları olacak temel yetkinlikleri edinmeleri ve kariyer yolculuklarının ilerleyen dönemlerinde sürekli gelişme için çevik/dinamik bir öğrenme kabiliyetine sahip olmaları amaçlanmaktadır.

HaftaMüfredat
1Tarih Perspektifiyle Kariyer Planlaması ve Yönetimi
2Kahvaltılı Tanışma ve Buluşma
3Açılış Konuşmaları, İYK Felsefesi ve Yıllık Program
4İş Ahlakı
5İlkeleriyle İş Dünyasında Var Olmak ve Müslüman İş İnsanının Keşif Yolculuğu
6Meslekler Tarihi
7Büyük Resmi Görmek, İş Modeli Kanvası Atölyesi
8İş Dünyasında Çok Yönlü İnsan Olmak
9Değişim Yönetimi, Çevik Kariyer ve Ekip Olma Atölyesi I
10Değişim Yönetimi, Çevik Kariyer ve Ekip Olma Atölyesi II
11Bir Türk’ün Nasa Yolculuğu
12Hizmet Kültürü, İş Dünyasında İnsana Değer Vermek
13Girişimcilik, İş Dünyasında Pes Etmemek
14Enegram ile Kendi Kişiliğinin Derinlerine İnmak